Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

пунктарія хвиляста
punctaria tenuissima (c. agardh) grev. /=desmotrichum undulatum (j. agardh) reinke/


Таксономічна належність: Родина Пунктарієві — Punctariaceae..
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Наукове значення: Вид з вузьколокальним ареалом, важливий для вивчення питань ареалогії водоростей та альгосозології.
Ареал виду та його поширення в Україні: Характеризується середземноморським та індо–атлантичним ареалом, трапляється біля чорноморських берегів України, Болгарії, Росії, Румунії, а також в Атлантичному та Індійському океанах. Бореально–тропічний вид. Чорноморські локалітети: Одеський та Тарханкут–Севастопольський регіони, Каркінітська та Севастопольська затоки; Чорноморський заповідник. Адм. регіони: Од, Мк, Кр.
Чисельність та структура популяцій: Популяції локальні, малочисельні.
Причини зміни чисельності: Антропогенне навантаження (евтрофування).
Умови місцезростання: Епіфіт на Cystoseira та камінні морських акваторій.
Загальна біоморфологічна характеристика: Слань ниткувато–пластинчаста, 1–9 см завдовжки та 0,2–1,3 см завширшки. Стрічкоподібно–пластинчаcта слань з витягнутою та загостреною верхівкою та з коротким слабко вираженим стеблом і ризоїдами при основі. Сформована з 3–4 шарів округло–квадратних клітин. Безбарвні волоски розпорошені по краях пластинки. Ниткувата слань сформована з базальних розпростертих горизонтальних ниток, та довгих і коротких простих чи розгалужених вертикальних однорядних чи багаторядних ниток. Одноклітинні спорангії неправильно сферичні, занурені в слань, поодинокі або групами; а багатоклітинні — численні, конусоподібно–веретеноподібні до циліндричних, нерідко виступають над поверхнею пластинки.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється в ПЗ «Мис Мартьян» та Чорноморському БЗ. Необхідне створення альгорезерватів у межах акваторій, де розвивається вид.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Основні джерела інформації Зинова, 1967; Калугина–Гутник, 1975; Маслов и др., 1998; Ткаченко, Маслов, 2002; Zaitsev, Alexandrov, 1998; Algae of Ukraine…, 2006.