Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

оставник одеський (гімноспермій одеський)
gymnospermium odessanum (dc.) takht. (leontice altaica pall. var. odessana dc., l. odessana (dc.) fisch.)


Таксономічна належність: Родина Барбарисові — Berberidaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Палеоендемік. Реліктовий вид з давньосередземними генезисними зв’язками.
Ареал виду та його поширення в Україні: Добруджа, Молдова, Причорномор’я. В Україні — Пн.-Зх. Причорномор’я. Адм. регіони: Од, Мк, Хс.
Чисельність та структура популяцій: Відомо близько 20 місць зростання. Популяції локальні, переважно з дифузною просторовою структурою. Щільність популяцій здебільшого висока (кілька десятків особин на 1 м2). За віковим спектром популяції нормального типу, повночленні. Віталітетний тип більшості популяцій рівноважний. Чисельність популяцій зменшується.
Причини зміни чисельності: Обмеженість і фрагментарність ареалу, ізольованість популяцій, невідповідність гірськолісової природи виду сучасним умовам степу, вузька екологічна пластичність, руйнування екотопів виду.
Умови місцезростання: Вапнякові, лесово-вапнякові й гранітні схили, яри та балки (у трав’яному ярусі степових, деревно-чагарникових угруповань, наскельних (кл. Rhamno-Prunetea та Urtico-Sambucetea) і байрачних лісів, де інколи виступає як співдомінант), фітоценози чагарникових степів (Caraganeta fruticis, Spireaeta crenatae), відкриті ділянки степових схилів (кл. Festuco-Brometea), суміжні з чагарниковими заростями, лісові галявини (кл. Trifolio-Geranietea). Ксеромезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Багаторічна трав’яна рослина 5–20 см заввишки. Бульбокореневище досягає 50 мм в діаметрі. Стебел кілька, простих, прямостоячих. Листок розетки (прикореневий) одиничний довгочерешковий, трійчасторозсічений на пальчасторозсічені довгасті сегменти другого порядку. Стебловий листок один, подібний до прикореневого, з двома прилистками, короткочерешковий. Квітки світложовті, зібрані у верхівкову китицю. Плід куляста коробочка. Цвіте в березні–квітні, плодоносить у квітні — на початку травня. Розмножується насінням та бульбокореневищами.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Занесений до Червоного списку МСОП. Охороняється в РЛП «Гранітно-степове Побужжя», та заказниках. Доцільно виявити всі існуючі популяції виду, здійснювати їх моніторинг, розширити мережу об’єктів ПЗФ. Заборонено збирання рослин, руйнування місць зростання.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Вирощують у ботанічних садах: Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Одеського та Херсонського університетів.
Господарське та комерційне значення: Декоративне.
Джерело: Основні джерела інформації Бойко, 1988; Бородина, 1965; Гусляков, Дятлов, Ру- жицкая, 1984; Крицкая, Новосад, 2001; Литвиненко, 1986; Мосякін, 1999; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996.