Все Красные Книги > Червона книга України. Рослини

плаунок плауноподібний
selaginella selaginoides (l.) p. beauv. ex mart. et schrank (lycopodium selaginoides l., selaginella spinulosa a.braun)


Таксономічна належність: Родина Плаункові — Selaginellaceae.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Наукове значення: Вид з диз'юнктивим ареалом арктоальпійський вид, в Україні ймовірно льодовиковий (плейстоценовий) релікт; вважається філогенетично базальним представником роду, для якого характерний унікальний серед плауноподібних механізм вивільнення мегаспор.
Ареал виду та його поширення в Україні: Арктичні, субарктичні та почасти бореальні регіони Євразії та Пн. Америки; пд. осередки у горах Європи, Кавказу, Сибіру, Пн. Америки (Скелясті гори на пд. до Невади) та Канарських о-вів. В Україні — Карпати (хребти Чорногора, Свидовець, Ґорґани, Мармароські Альпи). Адм. регіони: Ів, Зк.
Чисельність та структура популяцій: Популяції малочисельні, детально не досліджені; кількість локалітетів обмежена та має тенденцію до скорочення.
Причини зміни чисельності: Знищення або зміни екотопів через витоптування, випасання худоби, туризм та інші види антропічного впливу, кліматичні зміни.
Умови місцезростання: Альпійський та субальпійський пояси, у вологих та переважно затінених місцях на скелях, по берегах гірських потоків, серед мохового покриву; у криволіссях гірської сосни (асоціація Vaccinio myrtilli-Pinetum mugii кл. Vaccinio-Piceetea), гірських біловусниках (угруповання кл. Nardo-Callunetea), переважно на нейтральних або лужних субстратах. Мезофіт.
Загальна біоморфологічна характеристика: Хамефіт. Багаторічна трав'яна рослина зі сланкими та частково підведеними стеблами 3–10 см заввишки, що утворює розсіяні або щільні куртини. Сланкі стебла тонкі (близько 1 мм завтовшки), дихотомічно розгалужені; підведені частини стебла нерозгалужені, у верхній частині зі спорангіями у піхвах листків (мікрофілів), що утворюють прості рихлі булавоподібні або циліндрично-булавоподібні стробіли 1–3(5) см довжиною. Листки (мікрофіли) зелені, ланцетні або овально-ланцетні, до 4,5 мм завдовжки та 1,2 мм завширшки, по краю з кожного боку з 2–7 тонко загостреними м'якими зубчиками, на верхівці загострені або шилоподібні; спорофіли ланцетно-трикутні, дещо більші за стерильні мікрофіли. Мегаспорангії ниркоподібні. Мікроспорангії округло-ниркоподібні. Розмножується спорами та вегетативно.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Охороняється на територіях ПЗФ Карпат (Кедринський ботанічний заказник загальнодержавного значення та ін.). Рекомендовано створення додаткових охоронних територій. Заборонено порушення умов зростання, надмірне рекреаційне навантаження.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Декоративний вид.
Джерело: Основні джерела інформації ЧКУ, 1996; Fisteag, Sanda, 1995; Korall, Kenrick, 2002; Page, 1989.