Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

крех середній (крех довгоносий)
mergus serrator linnaeus 1758


Таксономічна належність:Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні (Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). Один з 7-ми видів роду; один з 3-х видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Гніздова область — Пн. Америка та Євразія. В Україні. Ізольовано гніздиться і зимує на Азово-Чорноморському узбережжі.
Чисельність і причини її зміни:У Європі — 220 тис. ос. У Чорноморському БЗ, в 1970–1980 рр. гніздилося до 900 пар, 2005–2009 рр. — не більше 15–40 пар. Ще до 100 пар гніздиться навколо заповідника, 16–46 пар на Лебединих о-вах, біля 70 пар на о-вах Джарилгацької затоки, біля 10 гніз-диться на Обитічній косі. Зниження чисель-ності, вірогідно, викликане погіршенням стану заток Чорного моря (забруднення, нестабільна кормова база). Через шторми та високий рівень води у затоках руйнуються острови або затоплюються колонії. Існує ве-лика конкуренція за місця гніздування з ма-совими видами мартинів, які нищать кладки та пташенят. Можлива також велика смерт-ність дорослих птахів у рибальських сітках.
Особливості біології та наукове значення: :Частково осілий вид. Біля місць гніздування з’являється у березні–квітні. Віддає перева-гу низьким островам з густим очеретом або трав’яною рослинністю. Початок гніздування в травні–червні. Гніздиться у заростях рос-линності. У кладці 4–14 яєць. Насиджує лише самка, 28–31 день. Пташенята з’являються у червні–липні. Осіння міграція виражена сла-бо. Основу живлення складають риби, молюски та ракоподібні.
Морфологічні ознаки:Довжина тіла: 522–610 мм. Маса тіла в осінній період: 870–1170 г. Дзьоб вузький загострений з зубчиками по краях. У дорослих птахів на го-лові «чуб». Шия і тулуб видовжені з далеко від-ставленими назад ногами. У шлюбному вбран-ні у самця голова та верхня частина шиї чорні з зеленим металічним полиском, нижня части-на шиї, воло, груди вохристі, верхня частина спини чорна, решта спини сіра. Низ тулуба та «дзеркальце» білі. У самки голова руда, через білі великі покривні першорядні махові пера та «дзеркальце» проходить чорна смуга. режим збереження популяцій та заходи з охорониЗнаходиться під охороною Бернської (Дода-ток ІІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій, угоди AEWA, занесено до ЧКУ (1994). Охо-роняється на території Чорноморського біосферного заповідника, РЛП «Кінбурнська коса» та інших об’єктах ПЗФ. Необхідне по-силення режиму охорони в межах гніздо-вого ареалу, розширення площі існуючих та створення додаткових об’єктів ПЗФ, органі-зація моніторингу та вивчення біології виду, підвищення обізнаності населення.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:В Україні спроби вирощування в умовах, близьких до природних, закінчились невда-чею.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Клименко, 1950; Исаков, 1952; Ардамацкая, 1958, 1963, 1984; Смогоржевський, 1959; Костин, 1983; Лысенко, 1990; ЧКУ, 1994; Національний план..., 2000; Руденко, Яремченко, 2000, 2005; Сиохин, 2000; Delany, Scott, 2002; Кошелев и др., 2003;. Автори: А.Г.