Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

ксилокопа (бджола- тесляр) фіолетова
xylocopa (xylocopa) violacea (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні бджоли (Apidae). Один із 5 видів палеарктич-ного підроду Xylocopa всесвітньо поширено-го роду Xylocopa (понад 400 видів), один із 3 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Середземноморсько-азійський вид. Зустрі-чається по всій Європі, але переважно в її пд. частині, на Кавказі, в Туреччині, Ближньому та Середньому Сході, Пн. Африці та Середній Азії. Є вказівки про його знаходження в Індії та Австралії, куди цей вид, швидше за все, було завезено. В Україні відомий з Криму, також зустрічається в окремих областях, пе-реважно на пд., є поодинокі знахідки і в пн. районах, частка з яких, імовірно, пов'язана з невір ним визначенням цього виду і відно-ситься до Xylocopa valga Gerst.
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний вид. Чисельність знижується через скорочення доступних місць для гніздуван-ня (сухі дерева) внаслідок вирубування та випалювання полезахисних лісосмуг, ксеро-фітних рідколісь та степових схилів гір (осо-бливо на пд. України та в Криму), незаконне колекціонування в комерційних цілях. Час-тіше зустрічається біля та в населених пунк-тах, де краще забезпечений місцями для гніздування та кормовою базою.
Особливості біології та наукове значення: Імаго зустрічаються з кінця квітня до верес-ня. Дає одну генерацію на рік, зимує імаго. Антофіл, полілект. Гнізда будує в сухих стов-бурах і гілках дерев. Субсоціальний вид. Біо-логія як у Xylocopa valga Gerst.
Морфологічні ознаки: Довжина тіла 20-28 мм. Тіло чорне, але гру-ди, а особливо голова, часто із синім металевим блиском, крила темні з фіолетовим відливом. Самка: 2 членик джгутика вусика дорівнює трьом наступним разом узятим, задня го-мілка зовні із гладкою площадкою, по краях якої розташовані маленькі зубці. Самець: 2 останні членики вусиків червоні, останній — зігнутий; спинка середньогрудей частко-во вкрита сірими волосками, тазики задніх ніг із зубцем.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, Казантип-ському, Опукському ПЗ та ПЗ «Мис Мартьян». Необхідно створити заказники в інших міс-цях мешкання виду.
Господарське та комерційне значення: Один з об’єктів незаконного комерційно-го колекціонування. Корисний запилювач Salvia ofcinalis L. і Salvia sclarea L., що культи-вуються в Криму.
Джерело: Попов, 1947; Радченко, Песенко, 1994; ЧКУ, 1994; Ива- нов, Филатов, Фатерыга, 2005. Автори: В.Г. Радченко, М.О. Філатов, С.П. Іванов Фото: В.Г. Радченко