Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

джміль червонуватий
bombus (megabombus) ruderatus (fabricius, 1775)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні бджоли (Apidae). Один із 23 видів підроду Megabombus всевітньо поширеного (за ви-нятком Пд. Африки, Австралії та Нової Зелан-дії, куди завезений спеціально) роду Bombus (понад 250 видів). Один із 40 видів джмелів у фауні України.
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Ареал цього виду охоплює територію Дав-нього Середземномор'я на сх. до Малої Азії. На території України вид зустрічається у зх., пн. та центральних районах. За останнє де-сятиріччя зареєстрований у Харківській, До-нецькій обл. та у Криму. Нещодавно також підтверджено його знахідку на зх. Поділлі та Закарпатті (за даними І.Б. Коновалової).
Чисельність і причини її зміни: Зустрічається дуже рідко. Відомо лише де-кілька знахідок в Україні. Основними факто-рами, що призводять до зниження чисель-ності, є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору корму, знищення гнізд цього виду під час оранки полів, луків або скошування рослин та загибель дорос-лих особин при обробках полів пестицида-ми.
Особливості біології та наукове значення: Соціальний вид. Самки запліднюються сам-цями восени, після чого зимують під землею в норах мишоподібних гризунів або під мо-хом чи листям, а навесні кожна молода мат-ка самостійно будує гніздо на поверхні землі або в норах гризунів. Літає з квітня до жов-тня. В одному гнізді вирощується до 100 ро-бочих особин та приблизно така ж кількість репродуктивних особин — самців і майбут-ніх маток, статевої зрілості матки досягають навесні наступного року; матки живуть 1 рік, а робочі особини від 1 до 3 місяців.
Морфологічні ознаки: Довжина тіла маток — 20–22 мм, самців — 18–20 мм. Довжина щік майже в 2 рази більша за ширину мандибул у місці їх прі-кріплення. Ширина перев'язки із чорних во-лосків між крилами трохи більша за ширину перев'язки з жовтих волосків на передній частині спинки.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Українському степовому, Опукському, Карадазькому ПЗ та у ПЗ «Ме-добори». Необхідно створити заказники і нові заповідники в інших місцях мешкання виду.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: В умовах неволі розмноження ускладнене особливостями біології цього виду. Прове-дені поодинокі успішні експерименти по за-снуванню гнізд молодими матками у неволі.
Господарське та комерційне значення: Запилювач квіткових рослин, в тому числі сільськогосподарських, таких як огірки, гар-бузи та інші бахчеві культури.
Джерело: ЧКУ, 1994; Радченко, 1989; Williams, 1998; Ефремо- ва, 2002; Коновалова, 2005, 2007. Автор: В.Г. Радченко Фото: В.Г. Радченко