Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

сколія односмугова
scolia galbula (pallas, 1771)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Сколієві оси (Scoliidae). Один з близько 45-ти видів роду Scolia у фауні Палеарктики та один з 7-ми видів у фауні України.
Природоохоронний статус: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євроазіатський степовий вид. Ареал вклю-чає Угорщину, Балканський п-ів, Крим, По-волжя, Закавказзя, Урал, Казахстан. В Україні розповсюджений у Криму.
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний, локально розповсюджений не-численний вид. За останні півстоліття спо-стерігається зменшення чисельності виду та скорочення його ареалу. На сьогоднішній день зберігся очевидно тільки в Опукському ПЗ і на Тарханкутському п-ві, де чисельність невелика. Основна причина зменшення чи-сельност: зменшення площ цілинних степо-вих ділянок.
Особливості біології та наукове значення: : Степовий вид, хортобіонт. Дає 1 генерацію на рік. Імаго активні з червня до початку липня. Хазяїни личинок невідомі.
Морфологічні ознаки: Тіло і крила чорні з синім полиском. На відмі-ну від схожого виду сколії степової, на мета-сомі тільки одна перев’язка на 3 терґумі, її ко-лір більш темний. Іноді на 2 терґумі може бути дві маленькі жовті плями. Довжина тіла — 12–22 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Частина популяції мешкає на території Опук-ського ПЗ. Необхідне надання статусу запо-відника збереженим цілинним степовим ділянкам, насамперед створення в Криму Тарханкутського ПЗ.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978. Автори: О.В. Фатерига, О.В. Амолін Фото: О.В. Фатерига