Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

галикт луганський
halictus (argalictus) luganicus blüthgen, 1936


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Галіктиди (Halictidae). Один із 8 західно-палеарктичних видів підроду Argalictus роду Halictus (світова фауна роду налічує 109 видів, з яких 101 — по-ширений у Палеарктиці). Один із 26 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Відомий з пд. європейської частини Росії (Вол-гоград, Дагестан), Грузії, Азербайджану, Малої Азії, пн. Казахстану. В Україні знайдений в окол. м. Луганська та в Криму (Алушта).
Чисельність і причини її зміни: Дуже рідкісний вид, відомий за першоопи-сом з околиць м. Луганська (Blüthgen, 1936) та знай дений у Криму (збори Г.З. Осичнюк).
Особливості біології та наукове значення: Вид відмічений у травні–липні, швидше за все, літає до вересня. Гніздування не відоме. Біль-шість інших досліджених видів цього роду ведуть примітивно-соціальний спосіб життя: будують гнізда в землі, де живе матка з малою кількістю робочих особин. Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин, зареєстрований на квітках бобових. Точні трофічні зв’язки не відомі. Представники роду представляють ве-ликий інтерес при дослідженнях шляхів похо-дження та еволюції соціальності у комах.
Морфологічні ознаки: Самка: довжина тіла 10–11 мм. Тіло чорне, крила прозорі, дуже слабко затемнені по кра-ях. Голова плоска; генальні поля не сильно розвинені; якщо дивитися на голову збоку їхня ширина дорівнює ширині ока. Скутелум зазвичай плоский, рівномірно й густо пунк-тирований. Метапостнотум облямований блискучою смугою, що відокремлює густу пунктировку латеральних полів проподеу-му вгорі від зморшкуватої скульптури мета-постнотуму. Латеральні й задня вертикальна поверхні проподеуму вгорі блискучі, по-ліровані на проміжках між крапками. Задні поля тергумів жовті або червонуваті, про-світчасті; перев'язки на них суцільні, із при-лягаючих білих волосків. 1 тергум на диску блискучий, проміжки між крапками гладкі. Самець: довжина тіла 10 мм. Довжина маляр-ного проміжку більша за 1/3 ширини основи мандибули. Генальне поле глибоко й різко виїмчасте, по краю з вирізкою; гоностиль посередині дор сомедіального краю, як пра-вило, з пензликом із довгих волосків. Голо-ва подовжено-овальна, її висота приблизно в 1,1 раза більша за ширину. Скутеллум на боках із рідко пунктированою ділянкою. Ме-зоскутум на диску у відстовбурченому негус-тому опушенні. 5 метасомальний стернум по задньому краю слабко трикутно вирізаний, а 4 — прямий або слабко виїмчастий. Передні лапки дуже тонкі й довгі.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Мешкання на охоронюваних територіях не встановлено. Треба провести більш ретель-ні пошуки місць перебування, оцінку чи-сельності та стану популяції виду в Україні та створити заказники в місцях його знахо-дження.
Господарське та комерційне значення: Має значення як запилювач квіткових рослин.
Джерело: Blüthgen, 1936; Радченко, 1993; Pesenko , 2005. Автор: В.Г. Радченко Фото: В.Г. Радченко