Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

андрена степова
andrena (didonia) stepposa osytshnjuk, 1977


Таксономічна належність::Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Андреніди (Andrenidae). Один із 7 видів палеарктично-палеотропічного підроду Didonia всесвітньо поширеного роду Andrena (близько 1500 ви-дів). Один із 170 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Вид відомий лише за першоописом із Укра-їнського степового ПЗ (Донецька обл., «Хо-мутовський степ», долина р. Грузький Єлан-чик). Незважаючи на багаторічні планомірні пошуки, в інших регіонах не знайдений. Можливо, ендемічний вид.
Чисельність і причини її зміни: Дуже рідкісний вид, зустрічається лише в Українському степовому ПЗ.
Особливості біології та наукове значення: : Вид літає навесні, зареєстрований на квітках Nonnea pulla. Гніздування не відоме.
Морфологічні ознаки:(За Осичнюк, 1977). Самка: довжина тіла 13–14 мм. Голова спереду вузька, майже однако-вої довжини й ширини, якщо не враховувати видовженого наличника, довжина якого втричі більша від ширини налобника на вер-шині. Наличник дуже блискучий, посередині розсіяно пунктирований, без поздовжньої непунктированої смуги. Щоки не довші, ніж половина їх ширини. Серединне поле про-міжного сегмента не чітко відмежоване, по-вністю зернисто шагреньоване, його скуль-птура майже не відрізняється від скульпту-ри бокових полів. Тергуми слабко блискучі, шагреньовані, пунктирування їх ніжне й роз-сіяне; вершинні частини 2–4 тергумів вузькі, займають ледве понад 1/4 довжини тергума, досить вдавлені. Пігідіальна пластинка з по-мітно піднятими вузькими краями, грубо зернисто шагреньована. Опушення тіла ко-ротке, чорне, за винятком яскравих іржаво-червоних густих волосків на плечових гор-бах, щитку та щитику середньоспинки, за-дньощитику та проміжному сегменті зверху, проподеальний кошик з домішкою чорних волосків знизу. Самець: довжина тіла 13 мм. Голова спереду майже однакової довжини і ширини. Наличник блискучий, за винятком дуже вузької основної части ни, грубо, до-сить густо рівномірно пунктирований, посе-редині пунктирування ледь розсіяне. Щоки такі, як у самки. Серединне поле проміжно-го сегмента не чітко відмежоване, повністю зернисто шагреньоване, як у самки. Тергуми дуже ніжно, але поміт но шагреньовані; вер-шинні частини 2–4-го вужчі, займають дещо менше 1/4 довжини тергуму. Гоностилі гені-талій ледве розширені на вершині. Все тіло опушене чорними волосками, тільки плечо-ві горби, середньоспинка та проміжний сег-мент у коричнево-жовтих волосках.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Українському степовому ПЗ. При знаходженні виду в інших місцях необ-хідно створювати заказники.
Господарське та комерційне значення: Має значення як запилювач рослин. У ко-мерційних цілях вид не використовується.
Джерело: Осичнюк, 1977; Gusenleitner, Schwarz, 2002. Автор: В.Г. Радченко Фото: В.Г. Радченко